evropská síť pro podporu poradenství

Časopis a publikace

Časopis

 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi Kariérové poradenství v teorii a praxi 

 

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům.

Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce.

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě.

ISSN 1338-8231

 

 

Vydavatel:

Národní pedagogický institut České republiky, Centrum Euroguidance

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

 

Redakce 

Kontakt: redakce.euroguidance@npi.cz

Lenka Hloušková (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - vedoucí redaktorka

Petr Chaluš (NPI ČR, Centrum Euroguidance)

Ladislav Ostroha (SAAIC, Euroguidance centrum)

Helena Pechová (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - distribuce

 

Redakční rada

Mgr. Katarína Baňasová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

doc. PhDr. Marian Groma, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychologie

Mgr. Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Mgr. Štefánia Hrivňáková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.

Ing. Helena Košťálová, Expertní komora kariérového poradenství, z.s., Evropská kontaktní skupina, z.s.

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Inštitút dialogických praxí 

Ing. Hana Záhorovská, Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Job Centrum UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

POKYNY PRO AUTORY

Termín pro zasílání příspěvků do čísla 22/2022 je 15. listopad 2022.

Číslo 22/2022 vychází v prosinci 2022.

 

 

 

 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 20)

Editoriál
 
Podpora zamestnateľnosti rodičov po materskej a rodičovskej dovolenke v Európe
Jakub Žabka
 
Akú prípravu na svet práce želáme (nielen svojim) deťom alebo ako sa písali štandardy pre kariérovú výchovu a kairérové poradenstvo v systéme výchovného poradenstva a prevencie
Mária Jaššová
Správa z NICE akadémie v Paríži: kritická perspektíva k zručnostiam pre riadenie kariéry
Tomáš Šprlák
Nové skyly z Jyväskyly
Helena Pechová, Alice Müllerová, Karolína Šolcová, Nora Jakobová, Marie Fukalová, Soňa Gajdaczová, Míša Šimanová
 
Rozhovor: Akreditovaný výcvik Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Štefan Grajcár
 
Výpomoc so srdcom
Miloš Šiška
 
Riga, Lotyšsko, 19. – 21. október 2021: 44. konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG)
Štefan Grajcár
 
Pripomíname si desať rokov vydávania časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi
Štefan Grajcár
 
Career map (Mapa karier) – a free career counselling web application
Urszula Leszczyńska
 
Sustainable career guidance: learning to live and learning to change the world
Miriam Dimsits
 
Kariérový koučing face to face i online
Sylvie Navarová
 
Pracovní listy pro kariérové poradce do škôl
Jan Brabec
 
Zelenání - kariérové poradenství vzhůru nohama
Kamila Bolfová, Martin Nawrath
 
Príloha: Kariérové poradenstvo v teórii a praxi – obsah čísel 0-20, ročníky 2012-2021