Národní cena kariérového poradenství 2015

13.04.2015

Na konferenci věnované kariérovému poradenství byly za účasti významných zástupců Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlášeny výsledky sedmého ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství. Pořadatel soutěže, Centrum Euroguidance, ocenil celkem 8 příspěvků. Rozmanitost přihlášených příspěvků a udělených cen svědčí o rozvíjejícím se poradenství u nás a jeho postupující profesionalizaci. Letošní ročník soutěže se konal opět ve spolupráci s Euroguidance Slovensko.

Kariérové poradenství, jako nezbytná součást celoživotního učení, nabývá na významu a stává se důležitým nástrojem pro zvyšování zaměstnanosti, podporuje rovné příležitosti na trhu práce a otevřený dialog všech, kteří do něj vstupují a kteří jej ovlivňují. Poradenství podporuje samostatnost každého jedince v hledání možností a příležitostí pro realizaci vlastního potenciálu, k řízení a vytváření svého života, jehož nedílnou součástí je kariéra.

Za podporu pozitivní motivace k celoživotnímu učení prostřednictvím nástroje Co umím jakožto inovativního nástroje kariérového poradenství pro děti a rodiče získala ocenění společnosti EDUin, o.p.s.

Společnost GENDER STUDIES, o.p.s., byla oceněna za metodiku využitelnou v kariérovém vzdělávání žáků základních škol, která je součástí publikace Volba povolání bez předsudků.

Cenu za implementaci metody oceňujícího ptaní do kariérového poradenství získala společnost www.scio.cz, s.r.o., která v rámci projektu Přednost přednostem umožňuje lidem objevit své silné stránky a jiné přednosti a naučit se je využívat ve svém životě zejména s ohledem na uplatnění na trhu práce.

Druhou šanci kandidátům s trestní minulostí nabízí služba Pohovory nanečisto, která je podporuje v samostatném zvládnutí přijímacího pohovoru se skutečnými zaměstnavateli. Společnost Rubikon centrum získala cenu za spolupráci mezi jednotlivými aktéry na trhu práce.

Cenu za podporu znevýhodněných skupin na trhu práce získala Škola manažerského rozvoje, s.r.o., jejíž programy DELTA a BRAVO aneb Jsem na křižovatce a mám možnost volby podporují prostřednictvím skupinových i individuálních aktivit skupinu osob s kumulovanými znevýhodněními na trhu práce.

Aktuálnímu tématu integrace osob bez přístřeší z řad imigrantů se věnuje společnost EC-Employment Consulting, s.r.o., která byla oceněna za přenos dobré praxe ze zahraničí.

Další cena putovala do Brna, a sice Kariérnímu centru Masarykovy univerzity, které bylo letos oceněno již počtvrté v řadě; tentokrát byla udělena zvláštní cena za trvalou kvalitu služeb pro studenty VŠ za tvorbu kariérního plánu pro studenty a absolventy Masarykovy univerzity.

Cenu diváků získala organizace Fond dalšího vzdělávání se svým online nástrojem Katalog poradců, který zajišťuje komunikaci mezi poradci a klienty.

Kromě vyhlášení vítězů soutěže byl na konferenci rovněž prostor pro sdílení a diskuzi nad aktuálním tématem dialogu a spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti poradenství. V neposlední řadě byly také představeny příspěvky přihlášené do slovenské Národní ceny kariérového poradenství, o jejichž vítězích se více dozvíme 22. 9. 2015 na konferenci v Bratislavě.

Soutěži, která se tradičně koná pod záštitou Národního poradenského fóra, ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a s podporou portálu Edumenu.cz byla navíc letos udělena záštita ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. Výstupy z konference, stejně jako přehled přihlášených příspěvků české i slovenské části soutěže, lze najít v českém i anglickém sborníku, v dalším čísle Zpravodaje Euroguidance a také na webových stránkách www.euroguidance.cz.

< Přehled novinek