evropská síť pro podporu poradenství

Poradenství na základních a středních školách

Školy a školská poradenská zařízení, kterými jsou pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra poskytují bezplatně standardní poradenské služby podle vyhlášky.  Poradenské služby ve škole zajišťuje zpravidla výchovný poradce ve spolupráci se školním metodikem prevence a třídními učiteli. Poskytování poradenských služeb ve škole může být dále rozšířeno o činnost školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa.

 

Poradenské služby ve škole jsou zaměřené zejména na:

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- prevenci školní neúspěšnosti

- kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

- metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

V některých školách vznikají školní (ne školská) poradenská pracoviště, která jsou tvořena pracovníky školy (výchovný poradce, metodik prevence, případně speciální pedagog nebo školní psycholog) a poradenská činnost je ve školách koordinována.

 

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, jsou definovány jako součást činností výchovného poradce:

- koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

- základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků

- individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)

- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

- zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

Výchovný poradce má mnoho dalších oblastí činnosti kromě kariérového poradenství, celkově popsaných jako standardní činnosti v příloze vyhlášky.

Pozice výchovného poradce je zajištěna školním učitelem s nezbytnou kvalifikací. Počet hodin, které může věnovat poradenství, souvisí s počtem žáků v dané škole. Učiteli - výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, dle počtu žáků, o 1 hodinu do 150 žáků a až o 5 hodin pro více než 800 žáků. Počty hodin upravuje nařízení vlády.

I na kariérovém poradenství se může ve škole podílet speciální pedagog nebo školní psycholog. Tito pracovníci také mají uveden celkový standardní popis činností v příloze vyhlášky. V některých školách je i oblast kariérového poradenství koordinována.

Školní vzdělávací programy obsahují oblast Člověk a svět práce, která otevírá prostor pro rozvoj dovednosti pro řízení vlastní kariéry. Některé školy pak realizují i rozsáhlejší projekty podporující kariérový rozvoj žáků nebo využívají externí služby veřejných, neziskových i soukromých subjektů. Školy spolupracují v oblasti poradenství (v kariérovém poradenství zejména při diagnostických testech) s pedagogicko-psychologickými poradnami.

 

Pedagogicko-psychologická poradna

- zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní zprávu a doporučení

- zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáky

- vydává zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo mimořádného nadání žáka

- vydává zprávu a doporučení k zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka

- provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané

- poskytuje žákům přímou speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci

- poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji; jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků

- poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření

- poskytuje žákům kariérové poradenství

- poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka

- prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci rizikového chování, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.

 

V České republice dlouhodobě působí rozsáhlá síť poraden.