evropská síť pro podporu poradenství

Výstupy z konference ke kariérovému poradenství v Brně - květen 2016

16.09.2016

Kam nás dovedly „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“

 

Mezinárodní konference „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, kterou uspořádalo Centrum Euroguidance při DZS spolu s Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty MU, proběhla v Brně na FF MU ve dnech 26. – 27. 5. 2016.

 

Cílem konference bylo podpořit kariérové poradenství, vzdělávání a výzkum v této oblasti. Vytvořit prostor pro setkání odborníků z praxe, začína­jících i zkušených výzkumníků i tvůrců ekonomických a sociálních politik. Téma profesionality služeb kariérového poradenství se odvíjí od vzdělávání a rozvoje kompetencí poskytova­telů těchto služeb, i proto mají v této oblasti důležité postavení vysoké školy. Profesionalizace za­hrnuje otázky spojené se vznikem standardů profesi­onálního chování, kritickou reflexí poradenské práce, vymezení kvality nabízených služeb. I když je v současné době profese kariérového poradce rámcově vymezena, v českém pro­středí se jedná o novou profesi. Důležitým zdrojem profesionalizace jsou také výsledky výzkumů zaměřených na ověřování teoretických východisek, na poznávání poradců i klientů těchto služeb, kvalitu a efektivitu nástrojů, které kariéroví poradci ve své práci využívají. Účastníci měli možnost se inspirovat jak výsledky výzkumů, tak reflexí poradenské praxe a vzdělávání kariérových poradců. Program akce byl výsledkem dlouhodobé spolupráce členů vědeckého a organizačního výboru konference.

 

Konference měla záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a děkana Filozofické fakulty MU. Partnery konference se staly (uvedeno v abecedním pořadí): Asociace bilanční diagnostiky, Asociace školní psychologie, Asociace výchovných poradců, Asociace vysokoškolských poradců, Centrum Euroguidance na Slovensku, Eures v ČR, Evropská federace center bilance kompetencí, Fond dalšího vzdělávání, Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU, Národní poradenské fórum, Národní ústav pro vzdělávání, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Úřad práce ČR, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

 

Zúčastnilo se jí téměř 150 odborníků, akademických pracovníků, výzkumníků, poskytovatelů služeb kariérového poradenství (ze škol, úřadů práce, neziskových organizací apod.), vzdělavatelů kariérových poradců, studentů i tvůrců politik. Na konferenci vystoupili odborníci z Česka, Slovenska, Velké Británie, Norska, Švédska a Slovinska. Téma celoživotního kariérového poradenství překračuje hranice jednotlivých zemí Evro­py, proto je významná spolupráce a výměna zkušeností poradců, výzkumníků a dalších aktérů. Inspirace z Evropy v oblasti vysokoškolské přípravy a profesionalizace kariéro­vých poradců byly jednou z motivací k přípravě první konference tohoto typu v České republice. Mezinárodní rozměr této konference byl podpořen spo­luprací v rámci evropské sítě Euroguidance. Zejména Centrum Euroguidance na Slovensku přispělo k přípra­vám akce i k zajištění velkého zastoupení slovenských účastníků s příspěvky.

 

Konference byla organizována jako dvoudenní akce. První jednací den byl věnován tématu profesionalizace z různých úhlů pohledu a po oficiálním zahájení konference zazněly tři plenární přednášky. Tristram Hooley v úvodní přednášce ukázal, že kariérové poradenství může odpovídat na celou řadu cílů ekonomických, vzdělávacích a sociálních politik (prezentace zde). Božena Šmajsová Buchtová ukázala z širšího pohledu téma nezaměstnanosti (prezentace zde). Tomáš Sollár představil význam kvality diagnostických nástrojů a jejich možné nástrahy (prezentace zde).

 

V sedmi sekcích konference zaznělo 26 českých i zahraničních příspěvků (anotace všech příspěvků zde). Příspěvky v sekcích se věnovaly profesionalizaci profese kariérového poradenství, vzdělávání poradců, kariérovému rozvoji a dalším souvisejícím tématům. Byla představena řada výsledků výzkumů u nás a na Slovensku. Prezentovány byly reflexe výuky kariérového poradenství na českých a slovenských vysokých školách i v oblasti dalšího vzdělávání. Inspirativní zahraniční příspěvky se věnovaly poradenství s ohledem na stárnoucí pracovní sílu, inovacím poradenského přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným nebo specifikám poradenských rozhovorů s migranty.

 

Druhý den konference byl věnován vzdělávání kariérových poradců jako jedné z cest k profesionalizaci kariérového poradenství. Lyn Barham se v plenárním příspěvku věnovala tématu, jak profesi poradců ovlivňují nároky globalizace, technologických a demografických změn (prezentace zde). Na přednášku navázalo sympozium, v jehož průběhu byly představeny tři příklady vzdělávání kariérových poradců. Společné těmto třem příkladům je mj. skutečnost že charakter vzdělávání je výsledkem mezinárodní spolupráce a jedná se o klíčové výstupy tří různých projektů, konkrétně projektu Guide My W@y!, projektu INNO-CAREER a projektu CompCert (prezentace zde). V následných paralelně probíhajících workshopech měli zájemci možnost seznámit se detailněji s virtuálním prostředím pro vzdělávání kariérových poradců, které vzniklo jako výstup projektu Erasmus+ Guide My W@y!, a nebo charakterem vzdělávání kariérových poradců z projektu CompCert, který je zacílen na rozvoj dovedností řízení kariéry.

 

Tématu konference otevřely prostor dva odborné časopisy:

Analýza evaluačních dotazníků účastníků konference ukázala vyváženost a pozitivní různorodost 4 hlavních přednášek. Každý účastník oceňoval některou z přednášek, někteří zmiňovali vysokou kvalitu všech. Jeden z ohlasů zněl: „Prezentácia prof. Hooley ma zaujala kvôli dôrazu na dopad kariérového poradenstva na spoločnosť a ekonomiku.“ Pro mnoho účastníků byly „všechny příspěvky v sekcích přínosné a inspirující“. Každý si mohl najít v programu to, co ho zajímá; někteří litovali, že se nedalo navštívit více sekcí. Byla oceněna například příprava jedné disertační práce zaměřené na rámec kariérových kompetencí, nebo nový vzdělávací program na VŠ zaměřený na kariérové poradenství: „Program ma zaujal natoľko, že plánujem v blízkej budúcnosti študovať v tomto programe.“

 

Celkově účastníci na konferenci ocenili profesní přínos i velký prostor pro „setkání různých lidí a pohledů, širší kontext problematiky, otevřenost a sdílení, nové otázky.“ Oceňovány byly také přednášky zahraničních hostů, plenární i v sekcích, aktuálnost témat i rozsah nových informací a přínos pro kariérové poradenství obecně: „Velmi mě těší značný posun a zviditelnění role kariérového poradenství obecně.“ A také „dobrá organizácia a dostupnosť skvelých publikácii zdarma“. Aktivně vystupující oceňovali „možnost představení vlastních projektů a prostor pro spolupráci mezi poradci na všech úrovních.“ A „v neposlednom rade bolo fajn aj to, že bola konferencia finančne prístupná“. Dobrou atmosféru ocenila jedna ze zúčastněných studentek VŠ: „Nasávam úplne všetko, obdivujem ľudí, ktorí sú tak zapálení pre svoju prácu, nabilo ma to energiou.“ V evaluacích se ukázaly i možné dlouhodobější dopady, například „námět na výzkumný projekt a několik nápadů pro zlepšení KP“ nebo „srovnání úrovně poskytovaných služeb a aplikace získaných poznatků.“

 

České Centrum Euroguidance dále šíří výstupy z konference na národní i mezinárodní úrovni. Usiluje, aby na tuto konferenci navázaly další kroky podporující rozvoj vzdělávání a profesionalizace kariéro­vých poradců v České republice. Jedná také o možnosti dalšího ročníku této konference a podpory odborné platformy, která by dále nesla myšlenky konference a otevírala nové otázky v oblasti celoživotního kariérového poradenství.

 

Webová stránka konference - http://konferencekp.cz/.

 

Fotogalerie z konference - zde.

 

< Přehled novinek