Výzva do soutěže Národní ceny kariérového poradenství 2018

05.06.2018

Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance vyhlašuje 10. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství

  

Kdo se může do soutěže přihlásit:

Zapojit se mohou organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další).

 

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit:

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé. 

Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika v oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce ve formálním i neformálním vzdělávání a další).

Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství.

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje:

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti
 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce
 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby
 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti
 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce
 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj

Přihlášené aktivity mohou také celkově podporovat systém kariérového poradenství, dostupnost, kvalitu a celoživotní rozměr kariérového poradenství.  

Harmonogram soutěže:                                                                      

Zveřejnění/vyhlášení soutěže: 20. dubna 2018

Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 26. června 2018

Hodnocení: červenec – srpen 2018

Vyhlášení výsledků soutěže v rámci konference: 27. září 2018

Studijní návštěva v Portugalsku:  2. – 5. listopad 2018

 

Jak se přihlásit:

Přihláška ke stažení zde.

Přihlášku pošlete na adresu euroguidance@dzs.cz nejpozději do 26. června 2018. 

Jakékoli dotazy k soutěži je možné zasílat na email euroguidance@dzs.cz.

 

Podmínky pro účast v soutěži:

Realizace aktivit v oblasti kariérového poradenství, kariérového rozvoje.

Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce www.euroguidance.cz, a její odeslání do 26. června 2018 elektronicky na adresu Centra Euroguidance euroguidance@dzs.cz.

Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci 27. září v Praze, kde proběhne kromě vyhlášení ocenění i interaktivní miniveletrh všech přihlášených příspěvků s možností prezentace a networkingu.

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny.

 

Hodnocení soutěžních příspěvků:

Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2018. Příspěvky jsou pak hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • přínosy, dopady;
 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost);
 • potřebnost;
 • rozvoj Career Management Skills (dovednosti pro řízení vlastní profesní dráhy);
 • dostupnost a propagace;
 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropské mobility, nástrojů apod.);
 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.);
 • inovativnost;
 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství.

Hlavní ceny:

 • studijní pobyt pro jednu osobu v institucích poskytujících kariérové poradenství v Portugalsku;
 • propagace na stránkách www.euroguidance.cz, v dalších médiích, využívání loga soutěže.

Cena pro každý přihlášený příspěvek:

 • představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže;
 • publikace příspěvku ve sborníku soutěže v česko-slovenské a anglické verzi.

 

Další ocenění získají zavedené aktivity s dlouhodobým přínosem pro rozvoj kariérového poradenství v ČR, také specificky zaměřené aktivity i začínající aktivity karierového poradenství.

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Centry Euroguidance na Slovensku, Maďarsku a Srbsku. 

 

Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.

 

 

< Přehled novinek