evropská síť pro podporu poradenství

Výzva k předkládání návrhů -“Podpora rozvoje na míru uzpůsobené vzdělávací nabídky při zavádění doporučení o cestách prohlubování dovedností“

26.04.2019

Výzva k předkládání návrhů

 

Název a odkaz: VP/2019/005 – “Podpora rozvoje na míru uzpůsobené vzdělávací nabídky při zavádění doporučení o cestách prohlubování dovedností“

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes

 

Priority výzvy k předkládání návrhů

Hlavním cílem této výzvy, v souladu s předchozími dvěma výzvami zveřejněnými v roce 2017 (VP / 2017/011) a 2018 (VP / 2018/008), je podpořit zúčastněné země při provádění doporučení o cestách prohlubování dovedností zavedením koherentních postupů zahrnujících tři klíčové kroky: posouzení dovedností; poskytování na míru šité, flexibilní a kvalitní vzdělávací nabídky; a uznávání získaných dovedností.

Specifickým cílem této výzvy je podpořit zavedení přizpůsobené, flexibilní a kvalitní nabídky vzdělávání pro osoby s nízkou mírou dovedností / nízkokvalifikované dospělé osoby (a případně pro prioritní skupiny určené zeměmi v rámci doporučení, tj. pro Českou republiku i předčasné odchody ze vzdělávání).

 

Činnosti, které by mohly být financovány

Návrhy musí být zaměřeny na následující činnosti:

• rozšíření nabídky nebo rozsahu stávajícího vzdělávání na míru pro dospělé s nízkou mírou dovedností / s nízkou kvalifikací, které je považováno za efektivní (např. za účelem pokrytí jiné cílové skupiny s nízkou mírou dovedností / nízkou kvalifikací); NEBO

• Přizpůsobení stávajícího vzdělávání k potřebám jednotlivců s nízkou mírou dovedností / osob s nízkou kvalifikací nebo prioritních skupin, jak jsou definovány zeměmi, kde je to relevantní (např. začlenění školení základních dovedností, využití výukových metod šitých na míru); NEBO

• Rozvoj nových vzdělávacích programů šitých na míru (pokud jsou řádně odůvodněny nedostatkem vhodných stávajících programů) pro jednotlivce s nízkou mírou dovedností / nízkou kvalifikací nebo prioritní skupiny, jak jsou definovány zeměmi, kde je to relevantní (např. navrhování nových modulovaných osnov pro vzdělávání základních dovedností) a / nebo testování v rozsahu, který umožňuje vyvodit závěry o jeho účinnosti.

Návrhy musí být zpravidla zaměřeny na činnosti, které zajistí, aby byly tři kroky k prohlubování dovedností osob s nízkou mírou dovedností a / nebo pro nízkokvalifikované osoby dostupné, včetně prioritních skupin, které jsou definovány členskými státy. Posouzení dovedností a mechanismy pro validaci dovedností, které jsou odpovídajícím způsobem spojeny s nabídkou vzdělávání na míru, jsou proto nezbytné pro návrh činností, které mají být financovány.

Způsobilost žadatelů

Mono žadatelé musí být veřejnoprávními subjekty, které jsou odpovědné za definování a / nebo provádění národních nebo regionálních politik pro zvyšování kvalifikace dospělých (např. vládní orgány, veřejné agentury, regionální orgány veřejné správy atd.). Místní orgány jsou vyloučeny jako mono žadatelé, ale mohou být součástí konsorcia.

• Vedoucí žadatelé (v případě konsorcií) nebo spolužadatelé musí být veřejnými nebo soukromými subjekty (ziskové nebo nezisková organizace), které mají na starosti - nebo jsou zapojeny (což znamená, že mají určitou odpovědnost nebo vliv) - organizaci. a/nebo financování a/nebo poskytování vzdělávacích služeb pro dospělé, jako je hodnocení dovedností, validace kompetencí, vzdělávání a odborná příprava, orientace a poradenství. Není-li vedoucí žadatel veřejným subjektem pověřeným vnitrostátními nebo regionálními politikami a opatřeními pro zvyšování kvalifikace / rekvalifikace dospělých osob, musí být tento subjekt alespoň jedním spolužadatelem nebo přidruženým subjektem v konsorciu předloženého návrhu.

• V případě akce, která má být realizována nadnárodním konsorciem, musí být v žádosti jasně uvedeno, která země bude cílovou zemí projektu. Cílovou zemí je země, ve které by měly být aktivity každého projektu soustředěny - a to by mělo být v návrhu jasně definováno.

Termín pro podání přihlášky: 08/07/2019

Amount available: €4 million (80% co-financing)

Functional mailbox where additional information can be requested: EMPL-VP-2019-005@ec.europa.eu

Dostupná částka: 4 miliony EUR (80% spolufinancování)

Funkční poštovní schránka, na které lze požadovat doplňující informace:

EMPL-VP-2019-005@ec.europa.eu

 

 

< Přehled novinek