evropská síť pro podporu poradenství

Školní kariérové poradenství v Litvě

04.09.2020

 

V Litvě jsou na středních školách v rámci kariérového poradenství nejoblíbenější odborné soutěže, školní exkurze a veletrhy pracovních příležitostí. Přečtěte si víc o tamních kariérových poradcích a jejich náplni práce. Článek vznikl v rámci projektu Follow your way podpořeného z programu Erasmus+.

Poradkyně Kristina Gelažauskienė pracuje jako supervizorka kariérového vzdělávání v Pedagogicko-psychologické službě v Klaipėdě. Kristina má na starosti zlepšování kvalifikace a další vzdělávání kariérových poradců na mnoha základních a středních školách ve městě Klaipėda. Podrobně monitoruje činnost poradců – sbírá data o způsobu práce a počtu klientů. Někdy sama vyráží za studenty a žáky do škol na skupinová setkání, kde hovoří o plánování pracovní dráhy a možnostech profesní volby. Jindy k ní do kanceláře chodí na konzultace žáci ze škol, kde poradenství k dispozici není. Jak vypadá práce kariérových poradců na školách v Litvě? Které aktivity spadající pod kariérové vzdělávání jsou u žáků oblíbené a které méně? Do jaké míry se daří v Litvě naplňovat programovou koncepci kariérového vzdělávání? 

 

Specifika regionu 

Město Klaipėda je jediný litevský námořní přístav v Baltském moři a nejstarší město na území dnešní Litvy, dnes třetí největší město. Má přes sto padesát tisíc obyvatel. Přístav spojuje Litvu se Švédskem, Dánskem a Německem. Město je centrem Klaipėdského kraje. 

V Pedagogicko-psychologické službě města Klaipėda působí celkem přes čtyřicet odborníků: psychologové, psychoterapeuti, speciální pedagogové, logopedi, sociální pedagogové, dětští neurologové a školitelé kariérového vzdělávání. Hlavním cílem služby je zvyšovat efektivitu učení u dětí se specifickými poruchami učení, poruchami chování a emočními obtížemi. Součástí služby je diagnostika v rodinném nebo školním prostředí včetně diagnostiky předškolních dětí (školní zralost apod.). Služba nabízí nicméně i kariérové poradenství a supervizi kariérového poradenství ve školách v Klaipėdě a Klaipėdském kraji. Služba má ročně kapacitu pro cca 9 000 klientů (žáků a jejich rodičů). 

 

Náplň práce supervizorky pro kariérové poradenství

 

  • Koordinuje činnost metodické skupiny školních kariérových poradců. 

  • Poskytuje poradenství učitelům, kariérovým koordinátorům a poradcům, rodičům v otázkách profesního poradenství a profesního rozvoje.

  • Organizuje semináře pro kariérové poradce a rodiče žáků na téma profesního poradenství a profesního rozvoje.

  • Vytváří síť spolupráce mezi školami, odbornými školami, univerzitami a dalšími zúčastněnými stranami. 

  • Shromažďuje a distribuuje metodické a informační materiály.

  • Iniciuje a účastní se projektů souvisejících s kariérovým poradenstvím.

  • Podílí se na činnosti Rady mládeže – Teritoriální burza práce v Klaipėdě.

 

Plnou verzi článku si můžete přečíst v interaktivní aplikaci pro pedagogy a rodiče Zapojmevsechny.cz

< Přehled novinek