evropská síť pro podporu poradenství

Online kariérové poradenství v koronavirové krizi - Estonsko

04.05.2020

 

Zdroj: OECD Vzdělávání a dovednosti, 15. 4. 2020

 

Kerstin Holland

Vedoucí mezinárodních vztahů, Estonský fond pojištění v nezaměstnanosti 

a

Anthony Mann

Hlavní analytik, OECD Ředitelství pro oblast vzdělávání a dovedností

 

(Pro Centrum Euroguidance přeložila Kateřina Hašková z originálu - zde )

 

Po celém světě hrozba pandemie koronaviru (Covid-19) uzavírá školy a pochopitelně tak vede vzdělávací systémy k tomu, aby uspíšily zpřístupnění online výuky a učení. S tím, jak se školy přizpůsobují nové kultuře distančního vzdělávání je důležité reflektovat, co dalšího mladí lidé kvůli zavřeným školám postrádají – jedna z významných oblastí se týká právě kariérového poradenství. Estonsko – jako země proslulá využíváním digitálních technologií ve veřejném sektoru – ukazuje, jak mohou státy i při současných omezeních pomoci mladým lidem v přístupu k potřebné pomoci.

S ohledem na hrozící recesi, která bude koronavirovou krizi pravděpodobně následovat, jsou potřeby škol a absolventů obzvláště akutní. Stagnující nábor pracovníků spolu s jakýmkoli déletrvajícím ekonomickým poklesem potenciálně zvýší nezaměstnanost mladých a povzbudí mladé lidi, aby ve vzdělávacím systému zůstávali déle. Mladí uchazeči o zaměstnání jsou ohroženi časným vyloučením z trhu práce a uvíznutím v pasti nízkokvalifikovaného zaměstnání, které neodpovídá jejich kvalifikaci či zájmům. Aby byli absolventi škol připraveni ucházet se o volná pracovní místa nebo pokračovat ve vzdělávání i v těchto obtížných podmínkách, je třeba jim poskytnout větší podporu. Mnoho mladých lidí, obzvláště těch se slabším akademickým profilem, kteří chtěli v tomto roce nastoupit na trh práce, se nyní bude snažit pokračovat ve vzdělávání a budou se muset rozhodnout, co a kde studovat. Ale i mladší studenti, kteří jsou nyní ve fázi rozhodování o další fázi středního vzdělávání, potřebují pro dobrá rozhodnutí porozumět tomu, jak turbulentní trh práce proměňuje poptávku po znalostech a dovednostech, jež rozvíjejí. Vlastně všichni studenti se během těchto omezení denně rozhodují, jak intenzivně budou studovat mimo dohled svých učitelů ve třídě.

 

Proč je kariérové poradenství důležité?

 

Kariérové poradenství je prostředkem, který reaguje na všechny tyto výzvy. Pro absolventy škol, kteří si hledají místo na nestabilním trhu práce nebo se rozhodují o programu pro další akademické nebo odborné vzdělávání, je cílem poradenství umožnit jim lepší rozhodování, než by jinak bylo možné. Studie ukazují, že aktivity kariérového poradenství poskytují mladým lidem přístup k informacím nebo zkušenostem, jež nejsou dostupné doma či jinde ve škole a jsou běžně spojovány s lepšími ekonomickými výsledky. Studenti pokračující ve vzdělávání jsou díky kariérovému poradenství méně ohroženi rizikem předčasných odchodů ze vzdělávání. Analýza OECD ukazuje, že náctiletí žáci a studenti, kteří byli v kontaktu s poradcem nebo se zapojili do aktivit se zaměstnavateli (např. pracovní veletrhy či stáže), s větší pravděpodobností vidí užitečnost současného vzdělávání pro svoji budoucí profesi. Dobré kariérové poradenství je motivující a pomáhá mladým lidem propojit současné učení s jejich představovanou budoucností.

Především dvě intervence se pro mladé lidi prokázaly jako prospěšné. Studenti setkávající se s velkým počtem pracujících na pracovních veletrzích nebo kariérních besedách organizovaných školou získají s větší pravděpodobností nové a užitečné informace, kterým důvěřují. Tato setkání jsou spojována s vyššími výdělky v budoucnosti, zejména pokud školy zajišťují studentům prostor pro reflexi toho, co se na nich naučili. Obzvláště je tato vazba patrná u více znevýhodněných studentů.

Druhá zásadní intervence se vztahuje ke způsobu, jakým školy pomáhají mladým lidem získat přístup k reálnému zaměstnání během vzdělávání či okamžitě po jeho ukončení. Studie opakovaně ukazují, že dospělým se vede v práci lépe, pokud byli již v průběhu vzdělávání zaměstnáni na částečný úvazek. Zatímco přílišné pracovní zatížení může být škodlivé pro dosažení kvalifikace, vzdělávací systémy, které pomáhají studentům najít vhodnou úroveň pracovního zapojení, dávají mladým lidem hodnotné zkušenosti a kontakty pro budoucí život.

 

Dobré kariérové poradenství je motivující a pomáhá mladým lidem propojit současné učení s jejich představovanou budoucností.

 

Online kariérové poradenství v Estonsku

 

Kariérové poradenství v Estonsku zajišťují veřejné služby zaměstnanosti, Estonský fond pojištění v nezaměstnanosti (The Estonian Unemployment Insurance Fund). Služby jsou poskytované zdarma bez ohledu na věk či ekonomickou aktivitu. COVID-19 sice znemožnil osobní kontakt, ale právě v době, kdy je poradenství nejvíce třeba, pokračuje poskytování podpory s využitím různých online nástrojů.

Estonsko již několik let poskytuje jako alternativu k osobním setkáním kariérové služby online (přes telefon, e-mail nebo Skype). Je to způsob, jakým překonat překážky, které zabraňují lidem v přístupu k veřejným službám zaměstnanosti, i jak poskytovat poradenství těm, kteří si přeji zůstat v anonymitě. I když klienti i poradci většinou preferují osobní setkání, nyní se ukazuje nezbytnost přípravy poradců služeb zaměstnanosti k poskytování svých služeb online. Přestože pandemie koronaviru až do svého konce (který je zatím těžké definovat) uzavřela pro veřejnost všechny úřady práce, Estonci mají stále přístup k vysoce kvalitnímu poradenství. S poklesem estonské ekonomiky čím dál více lidí ztrácí práci a potřebují profesionální provázení při svých dalších rozhodnutích o vzdělávání a práci. Studium i přes zavřené školy pokračuje, mnoho mladých lidí brzy dokončí středoškolské vzdělávací programy a potřebuje experty, kteří je budou provázet při rozhodování o jejich budoucnosti. Každá estonská vyšší střední škola má přiděleného poradce z úřadu práce, který nyní informuje školu i studenty, jak se národní poradenský systém adaptoval na krizi a jaká podpora je dostupná žákům a jejich rodičům.

Studující mladí lidé i pracující dospělí si mohou prostřednictvím sebeobslužného portálu služeb zaměstnanosti domluvit Skype setkání pro individuální podporu při svých kariérových volbách. Další možností je poradenství přes telefon, e-mail nebo Microsoft Teams (využívané pro individuální i skupinové konzultace). Krizi způsobenou virem COVID-19 doprovází nárůst uživatelů vyhledávajících poradce, kteří pracují z domu, online. Před touto krizí využívalo kariérové poradenství zhruba 3500 lidí za týden – z toho méně než 200 z nich na dálku. Od zavedení karantény v Estonsku v polovině března celkový počet konzultací klesl na 600 týdně a poptávka po poradenství na dálku od té doby raketově vzrostla. Mezi lednem a březnem 2020 stoupl počet sezení na dálku ze 182 na 1 327; tato čísla navíc nezahrnují setkání uskutečněná přes Microsoft Teams. Je zajímavé si povšimnout, že klienti preferují telefonické konverzace před videohovory.

 

 

Pracovní a kariérní veletrhy v časech krize

 

Šíření koronavirové krize vedlo ke zrušení estonských pracovních veletrhů pro první polovinu tohoto roku. Zatímco zaměstnavatelé a úředníci služeb zaměstnanosti, kteří se na jejich organizaci podíleli po několik měsíců, byli zklamaní, brzy se ukázalo, že je nutné rychle najít odpovídající náhradu. I přesto, že mnoho zaměstnavatelů je nyní nuceno snížit zaměstnancům objem práce nebo i propouštět, mnoho sektorů (např. zemědělství nebo e-shopy) stále zoufaleji potřebuje pracovníky.

Zde se opět se ukázala hodnota několikaleté estonské zkušenosti s nástroji pro pořádání pracovních veletrhů online. Úřad práce již v minulosti zorganizoval sérii EURES (EURopean Employment Services) mezinárodních online pracovních veletrhů a toto cenné know-how je využíváno při pořádání dalších online pracovních veletrhů přes platformu onlineexpo.com. Platforma dovoluje uživatelům výměnu informací o volných pracovních místech, umožňuje realizaci webinářů a online seminářů na různá témata spojená s volbou pracovního místa a kariérní cesty, včetně rozhovorů o kariéře cílených na mladé lidi.

Jako odpověď na urgentní potřeby některých zaměstnavatelů během této krize rychle zaplnit volná pracovní místa, byl v průběhu několika dní připraven speciální online pracovní veletrh. Zaměstnavatelé i uchazeči o zaměstnání byli o této inciativě informováni ve veřejnoprávní televizi a rádiu, inzercí na sociálních sítích a soukromých webových stránkách i hromadnými e-maily všem partnerským zaměstnavatelům úřadu práce. Čtyřicet osm hodin po otevření registrovala tato platforma 38 000 návštěv.

 

Kariérové poradenství na dálku v Estonsku zůstane – s krizí nebo bez ní. Tyto služby usnadňují přístup účastníkům k nim bez snížení jejich kvality

 

Převážně pro mladé lidi se využívání online platformy jako místa profesionálního setkávání ukázalo jako efektivní. V roce 2019, služby zaměstnanosti organizovaly online veletrh letních pracovních pozic určený pro mladé lidi mezi 13 a 26 lety. Během dvou dnů po otevření měl tento virtuální veletrh kolem 92 000 návštěv a inzeroval pracovní nabídky od 121 různých zaměstnavatelů. Tato online platforma byla úspěšná protože:

  • umožnila účastníkům se v reálném čase propojit se zaměstnavateli přes chat;
  • usnadnila mladým lidem vyhledávání volných pracovních míst díky filtrování pracovních inzerátů podle věkových skupin a oblasti činností;
  • umožnila účastníkům zapojit se do interaktivních webinářů nebo sledovat semináře na videu.

Kariérové poradenství na dálku, včetně online pracovních veletrhů, v Estonsku zůstane – s krizí nebo bez ní. Jsou-li tyto služby pečlivě řízeny, je usnadněn přístup účastníkům k nim bez snížení jejich kvality.

V roce 2018 program OECD pro mezinárodní hodnocení studentů (PISA) zjišťoval u patnáctiletých studentů z 32 zemí jaké služby kariérového poradenství dosud měli možnost využít. V průměru méně, než polovina vedla rozhovor se školním poradcem, účastnila se pracovního veletrhu či stínování pracovního místa nebo vyzkoušela stáž. Se zvyšující se nejistotou na trhu práce a obtížnějším rozhodováním je více než kdy dřív důležité, aby mladí lidé měli informace, na jejichž základě mohou porozumět trhu práce, i přístup k odborné podpoře od poradců a pracujících.

< Přehled novinek