evropská síť pro podporu poradenství

Vyhlašujeme 12. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství

27.04.2020

 

 

Motto letošního ročníku"Jde to i na dálku"  

V tomto roce bychom rádi sesbírali co nejvíce příkladů dobré praxe v oblasti e-poradenství, různých online forem poradenství, rozvoje kariérových kompetencíaktivit s využitím ICT, internetu a sociálních sítí.

   

 

Kdo se může do soutěže přihlásit: 

 

Zapojit se mohou organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další). 

 

 

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit: 

 

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé.  

Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika v oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce ve formálním i neformálním vzdělávání a další). 

Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství. 

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje: 

 

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti 

 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce 

 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby 

 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti 

 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce 

 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj 

 

Přihlášené aktivity mohou také celkově podporovat systém kariérového poradenství, dostupnost, kvalitu a celoživotní rozměr kariérového poradenství.   

  

 

 

Jak se přihlásit: 

 

Přihláška ke stažení zde. 

Přihlášku pošlete na adresu euroguidance@dzs.cz do 30. června 2020 - prodlouženo 

Jakékoli dotazy k soutěži je možné zasílat na email euroguidance@dzs.cz. 

 

 

Podmínky pro účast v soutěži: 

 

Realizace aktivit v oblasti kariérového poradenství, kariérového rozvoje. Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce www.euroguidance.cz, a její odeslání do 30. června 2020 elektronicky na adresu Centra Euroguidanceeuroguidance@dzs.cz. 

Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci na podzim (datum vyhlásíme co nejdříve), kde proběhne kromě vyhlášení ocenění i interaktivní miniveletrh všech přihlášených příspěvků s možností prezentace a networkingu. 

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny. 

 

 

Hodnocení soutěžních příspěvků: 

 

Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2020.

 

Příspěvky jsou pak hodnoceny na základě těchto kritérií: 

 • ínosy, dopady; 

 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost); 

 • potřebnost; 

 • rozvoj Career Management Skills (dovednosti pro řízení vlastní profesní dráhy); 

 • dostupnost a propagace; 

 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropské mobility, nástrojů apod.); 

 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.); 

 • inovativnost; 

 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství. 

 

Hlavní ceny: 

 

 • studijní pobyt pro jednu osobu v institucích poskytujících kariérové poradenství v zahraničí; 

 • propagace na stránkách www.euroguidance.cz, v dalších médiích, využívání loga soutěže. 

 

Cena pro každý přihlášený příspěvek: 

 

 • představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže; 

 • publikace příspěvku ve sborníku soutěže v česko-slovenské a anglické verzi.

 

Rozšiřující možnost ocenění pro kariérové poradce

  

Kariéroví poradci, kteří se přihlásí (nebo se již přihlásili) do soutěže mohou jako bonus vyplnit dotazník pro sebeevaluaci - ke stažení zde

 

Dotazník pak mohou odeslat na euroguidance@dzs.cz do 31. července 2020, a získat „čestné uznání za komplexní reflexi kvality své práce“. 


Dotazník je dokument určený ke stažení do počítače a úpravám dle potřeby uživatele v jakémkoli textovém editoru. Jde o pilotní verzi a může dojít ke změnám formátu dokumentu při vyplňování, tyto změny nejsou překážkou pro hodnotiltele, pokud je rámcově zachována přehlednost odpovědí. Informace případně již uvedené v přihlášce není nutné opakovat v dotazníku. Obsah dotazníků nebude nikde dále šířen bez souhlasu poradce, hodnotitelé nebudou posuzovat detaily v dotazníku, pouze celkový přístup k sebereflexi.

Dotazník vychází z návrhu standardů kvality v oblasti kariérového poradenství vytvořených Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, jako součást výstupů projektu Erasmus+.

 

< Přehled novinek