evropská síť pro podporu poradenství

Vyhlašujeme 13. ročník Národní ceny kariérového poradenství

15.09.2021

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce v České republice i v Evropě v jejich práci. Termín podání přihlášek je prodloužen do 31. října 2021. Hlavní cenou je účast na zahraničním vzdělávacím kurzu nebo konferenci.

 

 

 

 

 

 

Kdo se může přihlásit:

 • organizace (mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další)

 • jednotlivci (kariéroví poradci, výchovní poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další)

 

Jaké aktivity je možné přihlásit:

 • projekty, služby a další aktivity kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé

 • přihlásit lze jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika kariérového vzdělávání ve škole, rozvoj vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce v neformálním vzdělávání a další)

 

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje:

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti

 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce

 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby

 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti

 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce

 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj 

 • celková podpora systému kariérového poradenství, dostupnost, kvalita a celoživotní rozměr kariérového poradenství

Hlavní ceny pro vítězné příspěvky

Výherci získají možnost zajištění a uhrazení účasti na zahraničním vzdělávacím kurzu nebo konferenci. Oceněné příspěvky budou propagovány prostřednictvím evropské databáze dobré praxe, na stránkách www.euroguidance.cz, v odborně zaměřených médiích. Oceněný příspěvek také může využívat logo soutěže. 

Každý zaslaný příspěvek bude představen na konferenci ke kariérovému poradenství v listopadu 2021 při příležitosti vyhlášení výsledků a bude zveřejněn ve sborníku z národních cen v česko-slovenské a anglické verzi. 

 

Příspěvky budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • přínosy, dopady

 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost)

 • potřebnost

 • rozvoj Career Management Skills (dovednosti řízení vlastní kariéry)

 • dostupnost a propagace

 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropských nástrojů apod.)

 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.)

 • inovativnost

 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství

Přihláška ke stažení - zde

 

Podmínkou pro účast v soutěži je vyplnění přihlášky a její odeslání do 31. října 2021 na adresu helena.pechova@npi.cz

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny. 

Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci 30. listopadu 2021, kde proběhne vyhlášení a prezentace oceněných.

Příklady dobré praxe přihlášené do předchozích ročníků najdete ve sbornících příspěvků

Pro inspiraci můžete také využít sebehodnotící dotazník pro zmapování vlastní praxe a plánování profesního rozvoje, volně dostupný poradcům jako součást výstupů projektu Erasmus+ Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.

 

Jakékoliv dotazy zasílejte na euroguidance@npi.cz nebo volejte na tel: 724 967 591

 
< Přehled novinek