evropská síť pro podporu poradenství

Přihlaste se do 15. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

19.10.2023

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce a učitele v České republice i v Evropě.

 

Prezentace oceněných a předání cen proběhne 19. října 2023.

  

Kdo se může přihlásit: 

 • organizace (mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, pobočky a pracoviště úřadu práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další) 

 • jednotlivci (kariéroví poradci, výchovní poradci a učitelé podílející se na kariérovém vzdělávání, poradci ve veřejných službách, státních, krajských, neziskových organizacích, OSVČ a další) 

  

Jaké aktivity je možné přihlásit: 

 • projekty, služby a další aktivity kariérového poradenství pro děti, mládež i dospělé 

 • přihlásit lze jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, vzdělávací aktivita ve formálním i neformálním vzdělávání, a jiné)

 Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti: 

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti 

 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce 

 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby 

 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti 

 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce 

 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj  

 • podpora systému kariérového poradenství, implementace politik kariérového poradenství

 • začínající iniciativy, studentské aktivity a práce v oblasti kariérového poradenství

 • profesní rozvoj, vzdělávání a další podpora kariérových poradců

 • kariérové poradenství, které se zabývá předčasnými odchody ze vzdělávání jako aktuální oblast   

  

Hlavní ceny pro vítězné příspěvky 

Oceněné příspěvky budou propagovány prostřednictvím evropské databáze dobré praxe, na stránkách www.euroguidance.cz, v odborně zaměřených médiích. Oceněný příspěvek také může využívat logo soutěže.  

Každý zaslaný příspěvek bude představen na konferenci ke kariérovému poradenství v říjnu 2023 při příležitosti vyhlášení výsledků a bude zveřejněn ve sborníku z národních cen v česko-slovenské a anglické verzi.  

  

Příspěvky budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

 • přínosy, dopady 

 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost) 

 • potřebnost 

 • dostupnost

 • informovanost a propagace 

 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropských nástrojů apod.) 

 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.) 

 • inovativnost 

 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství 

  

V rámci textu přihlášky prosíme zohlednětě tato kritéria, která jsou pro hodnotitele důležitá při posuzování příspěvku. Příspěvky jsou hodnoceny týmem hodnotitelů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti, a odbornost v různých oblastech kariérového poradenství. Každý příspěvek hodnotí nejméně 3 různí hodnotitelé, oceněny jsou pak vybrané příklady z různých oblastí kariérového poradenství na základě komplexního systému vyhodnocení. Samotná účast je přínosnou reflexí aktivity pro zůčastněné, a každý příspěvek se stává zdrojem pro vzájemnou inspiraci a rozvoj kariérového poradenství v ČR i v Evropě.

 

  

Podmínkou pro účast v soutěži je vyplnění přihlášky a její odeslání do 30. června 2023 na adresu anna.horejsova@npi.cz.  

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny.  

Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci 19. října 2023, kde proběhne vyhlášení a prezentace oceněných. 

Příklady dobré praxe přihlášené do předchozích ročníků najdete ve sbornících příspěvků 

Pro inspiraci můžete také využít sebehodnotící dotazník pro zmapování vlastní praxe a plánování profesního rozvoje, volně dostupný poradcům jako součást výstupů projektu Erasmus+ Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.  

  

Jakékoliv dotazy zasílejte na euroguidance@npi.cz.

< Přehled novinek