evropská síť pro podporu poradenství

Společně podporujeme rozvoj kariérového poradenství

16.12.2021

 

Žijeme v době změn trhu práce a online forem interakce, které přináší nové nároky i nové příležitosti pro vzdělávání a poradenství. Národní cena kariérového poradenství 2021 ukázala, že kariérové poradenství i kariérové vzdělávání se dynamicky rozvíjejí a pružně reagují na současnou situaci ve společnosti. V rámci konference 30. listopadu 2021 pořádané Centrem Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR, byly vyhlášeny ceny a bylo možné setkat se zástupci oceněné praxe. Součástí konference byl kulatý stůl, kde byla diskutována potřeba posílení osobnostního a kariérového rozvoje žáků ve školách a rámcových vzdělávacích programech.

 

 

Centrum Euroguidance letos vyhlásilo již 13. ročník Národní ceny kariérového poradenství, přihlásilo se 37 příspěvků z různých oblastí praxe kariérového poradenství. „Hlavním smyslem udělení těchto cen je ukázat a šířit příklady dobré praxe v kariérovém poradenství a vzdělávání, umožnit jejich sdílení, dát inspiraci ostatním v České republice i v Evropě,“ popsal na konferenci koordinátor Centra Euroguidance Petr Chaluš. Odborná porota letos navrhla k ocenění 13 příspěvků, pět z nich získalo hlavní cenu a dalších osm obdrželo zvláštní uznání poroty. „Kvalita příspěvků byla velmi vysoká a všech 13 oceněných příspěvků jsou srovnatelné z hlediska kvality a přínosu k rozvoji kariérového poradenství. Bylo to těžké rozhodování,“ vyjádřila názor poroty jedna z hodnotitelek Lenka Hloušková.

Příspěvky oceněné v letošním ročníku se stanou součástí evropské databáze příkladů dobré praxe, ze které se zároveň můžeme v ČR inspirovat příklady z Evropy. Sdílení a inspirace dobrou praxí je jeden z cílů Centra Euroguidance, mezi další patří systematická podpora národního systému kariérového poradenství a rozvoj kompetencí kariérových poradců a učitelů

 

Jaké příspěvky byly oceněny?

Statutární město Ostrava získalo jednu z hlavních cen a to za rozvoj kariérového poradenství v ostravských školách. V Ostravě se podařilo udržitelně a systematicky zavést pozici kariérového poradce ve školách. Finanční zajištění pozice kariérového poradce z prostředků města doprovází i rozsáhlá metodická podpora a vzdělávání poradců, která vznikla ve  spolupráci s Moravským paktem zaměstnanosti. Kariéroví poradci tak mají k dispozici  servisní stránku https://infoprokarieru.cz/, kde jsou podklady, seznam možných exkurzí nebo cvičení do výuky, stejně tak jako možnosti práce s kariérovým e-portfoliem. Více o oceněné iniciativě na stránkách města Ostravy

 

Organizace EKS obdržela hlavní cenu za podporu školních kariérových poradců. Ve spolupráci se zahraničními partnery v rámci programu Erasmus+ vytvořili publikaci Cesta za horizont kariérového poradenství. Kritická reflexe v praxi. Metodická příručka existuje v písemné a elektronické verzi v 5. jazykových mutacích. Slouží zejména pro kariérové poradce pracující s mládeží a je rozčleněna do oblastí: Já a můj vztah k sobě, Já a moje okolí a Já a svět. Celou publikací se prolíná téma kritické reflexe poradce a jeho práce. Je zdarma dostupná na webu https://ekskurzy.cz/cs/nase-publikace.  

 

Lucie Václavková a Petra Drahoňovská získaly hlavní cenu za  popularizaci kariérového poradenství. Série webinářů s názvem Zeptej se kariérového poradce je komukoli, kdo se zajímá o vlastní kariérový rozvoj, ale také kariérovým poradcům nebo personalistům. Obsah webinářů byl tvořen na základě potřeb účastníků, kteří měli možnost před každým webinářem klást otázky. Webináře jsou různorodé a všechny jsou veřejně dostupné a můžete je shlédnout  ve formě videa nebo si je poslechnout v audio verzi. Jsou doplněný dalšími odkazy a tipy od obou kariérových poradkyň. Více o projektu se dozvíte na webové stránce https://www.zeptejseporadce.cz/.

 

Organizace Vysočina Education byla oceněna hlavní cenou za systémový rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání v Kraji Vysočina. Rámec pro kariérové poradenství a vzdělávání na základních školách, který vznikl jako výsledek přeshraniční spolupráce pilotně otestovali na několika základních školách ve spolupráci se školními koordinátory kariérového poradenství. Koordinátoři se stávali také mentory pro implementaci rámce na dalších základních školách v okolí. Na pilotně zapojených základních školách se nyní daří integrovat exkurze, individuální konzultace nebo kariérní kroužek přímo do výuky. V rámci projektu rovněž vznikl metodický zásobník aktivit kariérového poradenství. Více na http://vys-edu.cz/

 

Richard Nevšímal, zástupce kariérního a poradenského centra VŠCHT, společně s dalšími kariérovými centry VŠ získali hlavní cenu za podporu systematické spolupráce kariérních center VŠ. Kariérní a poradenské centrum VŠCHT iniciovalo 4. setkání kariérních center z celé České republiky, které zásadním způsobem posunulo spolupráci Kariérních center. Bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi AVŠP a Studentskou komorou Rady vysokých škol a došlo k integraci Kariérních center do Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP), Setkání také přispělo k  prohloubení spolupráce mezi zástupci Kariérních center a vytyčení dalšího rozvoje  a činností všech Kariérních center. Více o iniciativě: Setkání KC - Poradenské a kariérní centrum VŠCHT Praha (vscht.cz)

 

Byly oceněny i další příklady dobré praxe, které získaly zvláštní uznání odborné poroty.

 • MAS Šternbersko o.p.s, za interaktivní program pro žáky základních škol 
 • Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergová, za elektronickou publikaci "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání?"   
 • Institut kariéry a rozvoje, z. s., za kontinuální rozvoj platformy „karierko.cz
 • Statutární město Děčín, za rozvoj systému kariérového poradenství na základních školách 
 • Jan Zeman, za vytvoření on-line peer nástroje „Jakouvysokou.cz“ 
 • Dorota Madziová, za přínos k on-line kariérovému vzdělávání
 • Místní akční skupina Opavsko z. s., za rozvoj kariérového poradenství na Opavsku  
 • Veronika Motlová, za přínos k oboru kariérové poradenství 

 

Inspirace a šíření dobré praxe v rámci konference

Konference s vyhlášením ocenění proběhla 30. listopadu pod záštitou Národního poradenského fóra a pod záštitou Hlavního města Prahy. V úvodu vystoupili zástupci ministerstev, MŠMT, MPSV, a zdůraznili význam rozvoje kariérového poradenství a kariérového vzdělávání v kontextu strategií rezortů. Aktuální aktivity a plány k rozvoji kariérového poradenství představili také zástupci Hlavního města Prahy a Národního pedagogického institutu,   

Konference proběhla převážně v online formě s podporou moderního studia Next Zone pro realizaci hybridních konferencí ve Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, Účastníci se připojovali přes interaktivní online platformu, kde jsou stále k dispozici prezentace a zdroje. Záznam videa v češtině i angličtině je dostupný i na youtube kanále Centra Euroguidance.

Na konferenci byly kromě oceněných českých příspěvků představeny výsledky Národní ceny kariérového poradenství zástupci Center Euroguidance na Slovensku a v Srbsku. V letošním roce získaly na Slovensku cenu: podpora rozvoje dovedností mladých lidí a jejich práce ve prospěch společnosti; spolupráce úřadu práce a škol, podpora zaměstnanosti lidí se zdravotním hendikepem, praxe kariérového poradce na základní škole, program rozvoje dovedností pro uprchlíky. Více o oceněných na stránkách slovenského centra Euroguidance. V Srbsku ocenili národní cenou například programy spolupráce středních i vysokých škol se zaměstnavateli, online setkávání studentů se zaměstnavateli a kariérovými poradci, program rozvoje kariérového poradenství pro znevýhodněné žáky, nebo podporu dívek ve studiu vědeckých oborů.

 

Kulatý stůl k rozvoji kariérového vzdělávání v České republice i Evropě

Na konferenci proběhl i kulatý stůl k rozvoji kariérového vzdělávání ve školách za účasti zahraničních hostů. Ronald Sultana představil klíčové trendy v kariérovém vzdělávání v Evropě.

 • Kariérové vzdělávání pomáhá žákům směřovat k profesi, a mít pak i takovou práci, která je naplňuje. V životě prací trávíme velké množství času, práce nás propojuje s dalšími lidmi, a je velmi důležité, jak si dokážeme na pracovním trhu poradit.
 • Důvodem pro systematické kariérové vzdělávání je i náročnost společenských a ekonomických změn, a  mladí lidé potřebují naší podporu ve zvládnutí své cesty kariérou.
 • Škola je sama o sobě uspořádána zčásti tak, aby připravovala na svět práce, zároveň sama je životem a nejen přípravou, proto velmi záleží její celkové podobě. Pokud podporujeme ve škole kooperaci, zaměření se na smysluplné věci, aktivní zapojování se, vlastní názor, pak i připravujeme na takovou podobu práce.
 • Kariérové vzdělávání by mělo ukazovat širší kontext práce, jaká práva jsou nyní součástí práce, jak může být práce organizována tak, abychom se v ní cítili dobře, důstojně a smysluplně.
 • Kariérové vzdělávání by určitě autenticky mělo ukazovat realitu práce, zároveň by mělo dávat naději na lepší podoby práce, o které můžeme všichni usilovat. Kariérové vzdělávání by mělo být podle Sultany naplňováno nejen průřezově, mělo by mít svou podobu uceleného oboru s hodinovou dotaci v kurikulu. Mělo by kontinuálně provázet žaky během školního vzdělávání s obsahy odpovídajícími kariérovému rozvoji žáků v určitém věku.
 • Učitelé kariérového vzdělávání a kariéroví poradci toho mají hodně co nabídnout, mají specializované vědomosti a dovednosti, někdy jim může chybět přesná představa o tom, jak funguje současný a budoucí trh práce. Je proto důležité vytvořit partnerství a spolupracovat se zástupci různých odvětví, zaměstnavatelů či veřejné správy, úřadů práce apod.
 • Neměli bychom zapomínat ani na další partnery, jako jsou odborové organizace, které mohou přinést svůj úhel pohledu na realitu práce. Důležitými partnery jsou rodiče, abychom podpořili soulad mezi tím, co se žáci dozvídají ve škole a co se dozvídají od rodičů.

Dorianne Gravina z maltského ministerstva školství představila ukotvení kariérové vzdělávání ve vzdělávacích dokumentech a zákonech na Maltě. Představila také cestu k ukotvení vzdělávacího oboru „kariérový rozvoj“ ve školách s kontinuálními výsledky učení a hodinovou dotací v každém ročníku základní a střední školy. Kariérové vzdělávání je součást vzdělávací oblasti „Osobní, sociální a kariérový rozvoj“. Ve školách jsou kvalifikovaní učitele se specializací na osobní, sociální a kariérový rozvoj i kvalifikovaní kariéroví poradci.

Mihai Jakob z bukurešťské univerzity představil zavedení podobného předmětu v rumunském kurikulu, podobně pokrývá témata osobního a emocionálního rozvoje žáků, včetně kariérového rozvoje. Předmět má také hodinovou dotaci v každém ročníku základních a středních škol. Popsal jak důležitá je fáze implementace, kde předmět vyžaduje specifický přístup k žákům, témata vyžadují citlivý a podpůrný přístup učitele k žákům.

Iva Kirovová prezentovala své dlouhodobé zkušenosti s kariérovým vzděláváním studentů vysokých škol, které jsou přenositelné na úroveň základní a střední školy. Věnovala se  základním východiskům a významu kariérového rozvoje jako součásti vzdělávání u nás.

 

Význam osobnostního a kariérové rozvoje žáků z pohledu vedení českých škol

Závěrem konference proběhla debata se zástupci českých škol, kteří představili pojetí kariérového vzdělávání ve svých školách  a diskutovali o jeho budoucnosti a potřebách. Debatující Vít Beran, Jitka Kmentová, Radko Sáblík, Martin Provazník reprezentovali různé typy škol, základní školy, gymnázia i střední odborné školy. Zaměření na rozvoj osobnosti žáka a prvky kariérového vzdělávání je pro vedoucí pracovníky těchto škol prioritou. Diskutující se shodli na tom, že by osobnostní a kariérový rozvoj měl mít co největší prostor ve školách, podporu ze strany vedení školy na všech českých školách i politiků. Posílení osobnostní a kariérového rozvoje by mělo být součástí revizí rámcových vzdělávacích programů. Mladou generaci je totiž potřeba připravovat na neustále probíhající změny, na potřebu učit se celý život a posilovat odolnost žít ve složité době i v nejistotách spojených s blízkou budoucnosti.

< Přehled novinek