evropská síť pro podporu poradenství

Časopis a publikace

Časopis

 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi Kariérové poradenství v teorii a praxi 

 

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům.

Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce.

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě.

ISSN 1338-8231

 

 

Vydavatel:

Národní pedagogický institut České republiky, Centrum Euroguidance

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

 

Redakce 

Kontakt: redakce.euroguidance@npi.cz

Lenka Hloušková (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - vedoucí redaktorka

Petr Chaluš (NPI ČR, Centrum Euroguidance)

Ladislav Ostroha (SAAIC, Euroguidance centrum)

Helena Pechová (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - distribuce

 

Redakční rada

Mgr. Katarína Baňasová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

doc. PhDr. Marian Groma, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychologie

Mgr. Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Mgr. Štefánia Hrivňáková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.

Ing. Helena Košťálová, Expertní komora kariérového poradenství, z.s., Evropská kontaktní skupina, z.s.

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Inštitút dialogických praxí 

Ing. Hana Záhorovská, Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Job Centrum UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

POKYNY PRO AUTORY

Termín pro zasílání příspěvků do čísla 22/2022 je 15. listopad 2022.

Číslo 22/2022 vychází v prosinci 2022.

 

 

 

 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, 2017, ročník 6 – číslo 12

 

Hlavní témata 12. čísla e-časopisu slovenského Euroguidance ve spolupráci s českým centrem Euroguidance jsou: 

  • Co žáci základních škol postrádají v kariérovém poradenství
  • Rozhovor s Jean-Jacques Ruppertom
  • Sebezkušenostní aktivity v kariérovém poradenství
  • Konferencia „Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete“ 

V obsahu čísla najdete i další příspěvky tradičních rubrik.

Euroguidance Network - Hlavní aktivity evropské sítě v roce 2016

 

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2016. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Ty ilustrují živou přeshraniční výměnu znalostí na poli poradenství a mobility, která proběhla v rámci evropských zemí a mezi nimi. I v případě, kdy je jako příklad určitého druhu aktivity uvedena pouze jedna země, lze podobné aktivity nalézt i v mnoha dalších zemích.

Insight Newsletter 2017

Insight newsletter 2017 sítě Euroguidance reflektuje 25 let existence sítě a jeho stěžejním tématem je ICT v poradenství. V tomto čísle najdete příklady z několika zemí, které se věnují ICT a poradenství a přehled aktivit sítě.

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, 2017- ročník 6 – číslo 11

 

Ve spolupráci se slovenským centrem Euroguidance vyšlo 11. číslo e-časopisu, ve kterém můžete najít článek Tristrama Hooleyho a Ronalda G. Sultany „Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost" nebo studii autorů David Imber a David Booth „Poradenství v oblasti zaměstnávání– co je efektivní pro znevýhodněné". 

Mezi dalšími příspěvky najdete tradičně i rozhovory, příspěvky z praxe, zprávy z uskutečněných akcí center Euroguidance nebo prezentace diplomových prací ve studentské sekci.

Těšíme se na další spolupráci se slovenskými kolegy při tvorbě časopisu.

Euroguidance Network - Highlights of the work in 2016

 

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2016. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Ty ilustrují živou přeshraniční výměnu znalostí na poli poradenství a mobility, která proběhla v rámci evropských zemí a mezi nimi. I v případě, kdy je jako příklad určitého druhu aktivity uvedena pouze jedna země, lze podobné aktivity nalézt i v mnoha dalších zemích.