evropská síť pro podporu poradenství

Časopis a publikace

Časopis

 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi & Kariérové poradenství v teorii a praxi 

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům. Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce. 

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě. 

ISSN 1338-8231

 

Vydavatel

Národní pedagogický institut České republiky, Centrum Euroguidance

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

 

Redakce 

Kontakt: redakce.euroguidance@npi.cz

Lenka Hloušková (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - vedoucí redaktorka

Petr Chaluš (NPI ČR, Centrum Euroguidance)

Ladislav Ostroha (SAAIC, Euroguidance centrum)

Miloš Šiška (SAAIC, Euroguidance centrum)

Anna Hořejšová (NPI ČR, Centrum Euroguidance) 

 

Redakční rada

Mgr. Katarína Baňasová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

doc. PhDr. Marian Groma, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychologie

Mgr. Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Mgr. Štefánia Hrivňáková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Inštitút dialogických praxí 

Ing. Hana Záhorovská, Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Job Centrum UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Výzva pro autory

Zde jsou k dispozici POKYNY PRO AUTORY

Termín pro zasílání příspěvků do čísla 23/2023 je 15. duben 2023.

Číslo 23/2023 připravujeme, děkujeme autorům za texty a spolupráci. 

 

Člověče, poraď se!

Brožura Člověče poraď shrnuje informace o celoživotním kariérovém poradenství, místech, kde se člověk může obrátit a síťe, které poradenství podporují.

Lifelong guidance practices in France

 

Francouzské Centrum Euroguidance připravilo aktuální přehled systému celoživotního poradenství ve Francii k roku 2017.

Publikaci doprovázejí popisy významných konkrétních inicativ.

Z obsahu:

  • Acquiring empowering learning & career management skills
  • Preventing school drop-out
  • Promoting transitions between academic cycles and encouraging success
  • Supporting career transition
  • Using digital technology to facilitate guidance
  • How the Euroguidance network works

 

Publikace k přečtení na stránkách Centra Euroguidance ve Francii zde

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, 2017, ročník 6 – číslo 12

 

Hlavní témata 12. čísla e-časopisu slovenského Euroguidance ve spolupráci s českým centrem Euroguidance jsou: 

  • Co žáci základních škol postrádají v kariérovém poradenství
  • Rozhovor s Jean-Jacques Ruppertom
  • Sebezkušenostní aktivity v kariérovém poradenství
  • Konferencia „Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete“ 

V obsahu čísla najdete i další příspěvky tradičních rubrik.

Euroguidance Network - Hlavní aktivity evropské sítě v roce 2016

 

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2016. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Ty ilustrují živou přeshraniční výměnu znalostí na poli poradenství a mobility, která proběhla v rámci evropských zemí a mezi nimi. I v případě, kdy je jako příklad určitého druhu aktivity uvedena pouze jedna země, lze podobné aktivity nalézt i v mnoha dalších zemích.

Insight Newsletter 2017

Insight newsletter 2017 sítě Euroguidance reflektuje 25 let existence sítě a jeho stěžejním tématem je ICT v poradenství. V tomto čísle najdete příklady z několika zemí, které se věnují ICT a poradenství a přehled aktivit sítě.