evropská síť pro podporu poradenství

Časopis a publikace

Časopis

 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi Kariérové poradenství v teorii a praxi 

 

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům.

Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce.

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě.

ISSN 1338-8231

 

 

Vydavatel:

Národní pedagogický institut České republiky, Centrum Euroguidance

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

 

Redakce 

Kontakt: redakce.euroguidance@npi.cz

Lenka Hloušková (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - vedoucí redaktorka

Petr Chaluš (NPI ČR, Centrum Euroguidance)

Ladislav Ostroha (SAAIC, Euroguidance centrum)

Helena Pechová (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - distribuce

 

Redakční rada

Mgr. Katarína Baňasová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

doc. PhDr. Marian Groma, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychologie

Mgr. Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Mgr. Štefánia Hrivňáková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.

Ing. Helena Košťálová, Expertní komora kariérového poradenství, z.s., Evropská kontaktní skupina, z.s.

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Inštitút dialogických praxí 

Ing. Hana Záhorovská, Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Job Centrum UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

POKYNY PRO AUTORY

Termín pro zasílání příspěvků do čísla 22/2022 je 15. listopad 2022.

Číslo 22/2022 vychází v prosinci 2022.

 

 

 

 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 13)

Přečtěte si články vydané v tomto čísle. 

Information on the Lifelong Guidance System in the Czech Republic

Information about the guidance system in the Czech Republic in 2018. What are the challenges in guidance, evaluation of the career guidance in schools, employment etc?

Euroguidance Network - Hlavní aktivity evropské sítě v roce 2017

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2017. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Publikace je v angličtině. 

Člověče, poraď se!

Brožura Člověče poraď shrnuje informace o celoživotním kariérovém poradenství, místech, kde se člověk může obrátit a síťe, které poradenství podporují.

Lifelong guidance practices in France

 

Francouzské Centrum Euroguidance připravilo aktuální přehled systému celoživotního poradenství ve Francii k roku 2017.

Publikaci doprovázejí popisy významných konkrétních inicativ.

Z obsahu:

  • Acquiring empowering learning & career management skills
  • Preventing school drop-out
  • Promoting transitions between academic cycles and encouraging success
  • Supporting career transition
  • Using digital technology to facilitate guidance
  • How the Euroguidance network works

 

Publikace k přečtení na stránkách Centra Euroguidance ve Francii zde