evropská síť pro podporu poradenství

Časopis a publikace

Časopis

 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi & Kariérové poradenství v teorii a praxi 

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům. Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce. 

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě. 

ISSN 1338-8231

 

Vydavatel

Národní pedagogický institut České republiky, Centrum Euroguidance

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

 

Redakce 

Kontakt: redakce.euroguidance@npi.cz

Lenka Hloušková (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - vedoucí redaktorka

Petr Chaluš (NPI ČR, Centrum Euroguidance)

Ladislav Ostroha (SAAIC, Euroguidance centrum)

Miloš Šiška (SAAIC, Euroguidance centrum)

Anna Hořejšová (NPI ČR, Centrum Euroguidance) 

 

Redakční rada

Mgr. Katarína Baňasová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

doc. PhDr. Marian Groma, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychologie

Mgr. Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Mgr. Štefánia Hrivňáková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Inštitút dialogických praxí 

Ing. Hana Záhorovská, Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Job Centrum UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Výzva pro autory

Zde jsou k dispozici POKYNY PRO AUTORY

Termín pro zasílání příspěvků do čísla 23/2023 je 15. duben 2023.

Číslo 23/2023 připravujeme, děkujeme autorům za texty a spolupráci. 

 

časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2018, číslo 14)

Editoriál
 
Slovenské kariérové poradenstvo: dozrievame ku kvalite?
Tomáš Šprlák
 
Poradenstvo v turbulentných časoch – facilitácia individuálnej a kolektívnej zmeny
Thomas Diener
 
Desať rokov súťaže „Národná cena kariérového poradenstva" na Slovensku – Čo sme sa naučili?
Štefan Grajcár
 
Podnikni niečo! (Popis tréningového programu na rozvoj podnikavosti a kariérovej adaptability)
Zuzana Kožárová
 
Kariérové služby na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Veronika Zibrinyiová
 
Rozhovor s Jozefom Detkom a Petrom Chalušom, koordinátormi centier Euroguidance na Slovensku a v Českej republike
Štefan Grajcár
 
Mobilita do zahraničia ako nástroj profesijného a osobnostného rastu (Ako informovať mladých ľudí o ich možnostiach)
Mária Jaššová
 
Zpráva z kulatého stolu českého centra Euroguidance na téma „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“
Petr Chaluš
 
Zpráva z konference – Možné cesty k propojení světů žáků, rodičů a pedagogů
Kateřina Hašková
 
Ohlédnutí za seminářem Cross Border 2018 v Bukurešti
Helena Košťálová, Gabriela Kabotová
 
Zpráva z konference Learning by Leaving
Marina Pojmanová
 
Konference „Kariérové poradenství v lokální a globální síti“
Gabriela Kabotová
 
Týždeň kariéry 2018 – nové výzvy a idey
Mária Jaššová
 
Spokojený kariérový poradce jako dárek k vánocům (harmonické vzdělávání kariérových poradců)
Helena Košťálová
 
Výročná konferencia IAEVG v r. 2019 v Bratislave a Brne
Tomáš Šprlák, Štefan Grajcár, Ladislav Ostroha, Mária Jaššová

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 13)

Přečtěte si články vydané v tomto čísle. 

Information on the Lifelong Guidance System in the Czech Republic

Information about the guidance system in the Czech Republic in 2018. What are the challenges in guidance, evaluation of the career guidance in schools, employment etc?

Euroguidance Network - Hlavní aktivity evropské sítě v roce 2017

Tato publikace má za cíl poskytnout přehled o činnostech a úspěších sítě Euroguidance v roce 2017. Jsou zde popsány vybrané příklady aktivit sítě. Publikace je v angličtině. 

Člověče, poraď se!

Brožura Člověče poraď shrnuje informace o celoživotním kariérovém poradenství, místech, kde se člověk může obrátit a síťe, které poradenství podporují.