evropská síť pro podporu poradenství

Časopis a publikace

Časopis

 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi Kariérové poradenství v teorii a praxi 

 

Časopis je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem, který od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům.

Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce.

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě.

ISSN 1338-8231

 

 

Vydavatel:

Národní pedagogický institut České republiky, Centrum Euroguidance

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

 

Redakce 

Kontakt: redakce.euroguidance@npi.cz

Lenka Hloušková (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - vedoucí redaktorka

Petr Chaluš (NPI ČR, Centrum Euroguidance)

Ladislav Ostroha (SAAIC, Euroguidance centrum)

Helena Pechová (NPI ČR, Centrum Euroguidance) - distribuce

 

Redakční rada

Mgr. Katarína Baňasová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

doc. PhDr. Marian Groma, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychologie

Mgr. Kateřina Hašková, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.

Mgr. Štefánia Hrivňáková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia

doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.

Ing. Helena Košťálová, Expertní komora kariérového poradenství, z.s., Evropská kontaktní skupina, z.s.

Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Inštitút dialogických praxí 

Ing. Hana Záhorovská, Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Job Centrum UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

POKYNY PRO AUTORY

Termín pro zasílání příspěvků do čísla 22/2022 je 15. listopad 2022.

Číslo 22/2022 vychází v prosinci 2022.

 

 

 

 

 

Crossborder 2018 Compendium „Guidance and Counselling in the School Curriculum. Experiences, Practices, Innovations and Responses to Current Challenges”

The compendium comprises of 11 national surveys elaborated by the CBS countries and 11 articles of the experts based on their practical workshops held during the CBS 2018 in Romania.

 

The National Career Guidance Awards 2018

The National Career Guidance Award 2018 - Compendium of competition contributions from Czech Republic, Slovakia and Hungary.

Kariérové poradenství ve školách a Národní cena kariérového poradenství: i Vaše škola se může přihlásit!

Publikace slouží jako inspirace k přihlášení škol do soutěže Národní cena kariérového poradenství a ukazuje dobré příklady praxe ze škol. 

 

Soutěž každý rok spojuje praktiky a odborníky ze škol, úřadů práce a dalších organizací, kteří si vyměňují své nápady a postřehy ke kariérovému poradenství.  Pokud se do soutěže se svou školou přihlásíte, můžete si být jisti, že potkáte a uslyšíte mnoho zajímavých příkladů kariérového poradenství v Česku a navážete nové kontakty.

 

 

Publikace slouží jako inspirace k přihlášení škol k soutěži Národní cena kariérového poradenství a ukazuje dobré příklady praxe ze škol. 

 

časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2018, číslo 14)

Editoriál
 
Slovenské kariérové poradenstvo: dozrievame ku kvalite?
Tomáš Šprlák
 
Poradenstvo v turbulentných časoch – facilitácia individuálnej a kolektívnej zmeny
Thomas Diener
 
Desať rokov súťaže „Národná cena kariérového poradenstva" na Slovensku – Čo sme sa naučili?
Štefan Grajcár
 
Podnikni niečo! (Popis tréningového programu na rozvoj podnikavosti a kariérovej adaptability)
Zuzana Kožárová
 
Kariérové služby na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Veronika Zibrinyiová
 
Rozhovor s Jozefom Detkom a Petrom Chalušom, koordinátormi centier Euroguidance na Slovensku a v Českej republike
Štefan Grajcár
 
Mobilita do zahraničia ako nástroj profesijného a osobnostného rastu (Ako informovať mladých ľudí o ich možnostiach)
Mária Jaššová
 
Zpráva z kulatého stolu českého centra Euroguidance na téma „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“
Petr Chaluš
 
Zpráva z konference – Možné cesty k propojení světů žáků, rodičů a pedagogů
Kateřina Hašková
 
Ohlédnutí za seminářem Cross Border 2018 v Bukurešti
Helena Košťálová, Gabriela Kabotová
 
Zpráva z konference Learning by Leaving
Marina Pojmanová
 
Konference „Kariérové poradenství v lokální a globální síti“
Gabriela Kabotová
 
Týždeň kariéry 2018 – nové výzvy a idey
Mária Jaššová
 
Spokojený kariérový poradce jako dárek k vánocům (harmonické vzdělávání kariérových poradců)
Helena Košťálová
 
Výročná konferencia IAEVG v r. 2019 v Bratislave a Brne
Tomáš Šprlák, Štefan Grajcár, Ladislav Ostroha, Mária Jaššová